×
ร่วมกันเป็น ๑ ใน ๑๐ สุขแห่งความยินดี
เพื่อเฉลิมฉลองการก้าวเข้าสู่ยุคแห่งความสุขซิวิไลซ์
จำนวนผู้ร่วมลงนามทั้งหมด
๓๕๗,๙๕๕
ผู้ร่วมลงนามลำดับที่
๓๕๗,๙๐๔
นางนิตยาวรรณ จินะปัญญา
สุขแห่งความทันสมัย
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒    เวลา ๒๓.๔๐ น.
ผู้ร่วมลงนามลำดับที่
๓๕๗,๙๐๓
นางสาว วรกาญจ์ กลีบงูเหลือม
สุขแห่งศิลปวัฒนธรรม
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒    เวลา ๒๓.๔๐ น.
ผู้ร่วมลงนามลำดับที่
๓๕๗,๙๐๒
ลลิตา ปานมน
สุขแห่งความรุ่งเรือง
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒    เวลา ๒๓.๔๐ น.
ผู้ร่วมลงนามลำดับที่
๓๕๗,๙๐๑
เนตรนภา ดาวัย
สุขแห่งความดี
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒    เวลา ๒๓.๔๐ น.
ผู้ร่วมลงนามลำดับที่
๓๕๗,๙๐๐
นางจิราพร. ศรีภักดี
สุขแห่งการพัฒนา
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒    เวลา ๒๓.๔๐ น.
ผู้ร่วมลงนามลำดับที่
๓๕๗,๘๙๙
เอกชาติ ภูมิถาวร
สุขแห่งความทันสมัย
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒    เวลา ๒๓.๔๐ น.
ผู้ร่วมลงนามลำดับที่
๓๕๗,๘๙๘
ณัชชา พันธ์โรจน์
สุขแห่งความรัก
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒    เวลา ๒๓.๓๙ น.
ผู้ร่วมลงนามลำดับที่
๓๕๗,๘๙๗
นางสาวจันทร์เพ็ญ ใจธีรภาพกุล
สุขแห่งความรุ่งเรือง
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒    เวลา ๒๓.๓๙ น.
ผู้ร่วมลงนามลำดับที่
๓๕๗,๘๙๖
พลฯ ธนวัฒน์ เพ็งเซ่ง
สุขแห่งความดี
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒    เวลา ๒๓.๓๙ น.
ผู้ร่วมลงนามลำดับที่
๓๕๗,๘๙๕
นพรัตน์ บัวทอง
สุขแห่งความรุ่งเรือง
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒    เวลา ๒๓.๓๙ น.