×
ร่วมกันเป็น ๑ ใน ๑๐ สุขแห่งความยินดี
เพื่อเฉลิมฉลองการก้าวเข้าสู่ยุคแห่งความสุขซิวิไลซ์
จำนวนผู้ร่วมลงนามทั้งหมด
๕๐๘,๘๗๐
ผู้ร่วมลงนามลำดับที่
๕๐๘,๘๗๐
นิตยา แหลมหลวง
สุขแห่งความดี
๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓    เวลา ๗.๘ น.
ผู้ร่วมลงนามลำดับที่
๕๐๘,๘๖๙
จิรารัตน์ สุขมุก
สุขแห่งความรุ่งเรือง
๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓    เวลา ๙.๓๓ น.
ผู้ร่วมลงนามลำดับที่
๕๐๘,๘๖๘
สิริกาญจน์ อินทรสุภา
สุขแห่งความสามัคคี
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓    เวลา ๑๒.๔๑ น.
ผู้ร่วมลงนามลำดับที่
๕๐๘,๘๖๗
วาสนา สาระจันทร์
สุขแห่งความดี
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓    เวลา ๒๑.๗ น.
ผู้ร่วมลงนามลำดับที่
๕๐๘,๘๖๖
ธนโชติ ขันนาค
สุขแห่งการเริ่มต้น
๓๑ มกราคม ๒๕๖๓    เวลา ๙.๓๒ น.
ผู้ร่วมลงนามลำดับที่
๕๐๘,๘๖๕
ธนโชติ ขันนาค
สุขแห่งศิลปวัฒนธรรม
๓๐ มกราคม ๒๕๖๓    เวลา ๘.๓๙ น.
ผู้ร่วมลงนามลำดับที่
๕๐๘,๘๖๔
ธนโชติ ขันนาค
สุขแห่งความรัก
๒๙ มกราคม ๒๕๖๓    เวลา ๑๖.๒๓ น.
ผู้ร่วมลงนามลำดับที่
๕๐๘,๘๖๓
ธนโชติ ขันนาค
สุขแห่งการเปลี่ยนแปลง
๒๙ มกราคม ๒๕๖๓    เวลา ๑๖.๒๒ น.
ผู้ร่วมลงนามลำดับที่
๕๐๘,๘๖๒
นางสาวณัฐวดี นิลฟัก
สุขแห่งความดี
๒๙ มกราคม ๒๕๖๓    เวลา ๑๐.๗ น.
ผู้ร่วมลงนามลำดับที่
๕๐๘,๘๖๑
นางสาวกัญญาภัสส์ รัตนสิทธิ์เมธี
สุขแห่งความรุ่งเรือง
๒๙ มกราคม ๒๕๖๓    เวลา ๙.๕๘ น.